Sàn HSX

Tổng hợp khối lượng

Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00

Total buy vol = 4.00
Total sell vol = 0.00

Total vol = 0.00

Tổng hợp giá trị

Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00

Total buy val = 0.00
Total sell val = 0.00

Total val = 0.00 (nghìn đồng)

Sàn HNX

Tổng hợp khối lượng

Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Buy : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00
Top Sell : 0.00

Total buy vol = 0.00
Total sell vol = 0.00

Total vol = 0.00

Tổng hợp giá trị

Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Buy Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00
Top Sell Val : 0.00

Total buy val = 0.00
Total sell val = 0.00

Total val = 0.00 (nghìn đồng)

E1VFVN30 = 0.00 (nghìn đồng)

Ghi chú: Số liệu tính gần đúng

Dữ liệu được cập nhật tự động sau 15p